Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika:

 • respektuje osobnost dítěte, jeho povahu, schopnosti a potřeby
 • rozvíjí sociální dovednosti, samostatnost, schopnost týmové spolupráce,
  kreativitu a flexibilitu
 • přizpůsobuje probírané učivo jednotlivým vývojovým fázím dítěte
 • podporuje zvídavost dětí a jejich přirozenou snahu poznávat svět a učit se
 • umožňuje dětem mnohé znalosti získat přímým prožitkem
  při realizaci konkrétních projektů
 • rozvíjí sebevědomí a vede děti k zodpovědnosti a vzájemnému respektu
 • posiluje v dětech pocit sounáležitosti s přírodními cykly a s odkazem dějin

Osvědčená pedagogická metoda

Ve světě je dnes více než tisíc waldorfských škol v desítkách zemí.
V České republice se waldorfská pedagogika mohla rozvíjet až po roce 1989. Od té doby vzniklo zatím dvanáct waldorfských základních škol a čtyři střední školy (tzv. lycea). Waldorfské třídy vznikají také při běžných základních školách – viz http://www.iwaldorf.cz/skoly.php?menu=sko-vse
Celkový objem vědomostí, které děti ve waldorfských třídách získají, je srovnatelný se vzděláním z běžné základní školy.
Na kvalitu výuky dohlíží Asociace waldorfských škol ČR.

Charakteristické rysy waldorfské školy

Děti se látku jednotlivých předmětů učí v souvislostech, díky čemuž získají široký všeobecný přehled.
Výuka probíhá v tzv. epochách – logických celcích, což umožňuje intenzivní práci a hlubší pochopení probírané látky.
Od první třídy se děti přirozenou formou učí dva cizí jazyky – anglický a německý.
Součástí výuky je hra na flétnu a široké spektrum výtvarných technik.
Žáci si postupně vytvářejí vlastní učebnice šité každému z nich na míru.
Snaha o všestranný rozvoj dětí a učení prožitkem, proto jsou do výuky zahrnuty také rukodělné a umělecké činnosti.
Na všechny části výuky je kladen stejný důraz, což umožňuje objevit a rozvinout nadání každého dítěte.
Pravidelný rytmus v rámci dne, týdne a roku zprostředkuje dětem prožitek přirozeného řádu.
Individuální slovní hodnocení odráží vývoj celé osobnosti dítěte.

Více na http://www.skoladobromysl.cz/zakladni-skola/caste-otazky/

Zpět do Naší činnosti